1. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Parkd NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 20 bus 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0785.477.294 (en verder genoemd “Parkd”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld voor het gebruik van de applicatie “Parkd” (hierna genoemd “App”), en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan Parkd contacteren per brief op de bovenvermelde maatschappelijke zetel of per e-mail op support@parkd.com

2. Toepassingsgebied

Parkd is toegewijd om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (en verder genoemd “Privacywetgeving”).

Parkd deelt dit privacybeleid mee aan de betrokkene bij de verzameling van zijn of haar persoonsgegevens.

Dit privacybeleid beschrijft hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden, voor welke periode met wie wij deze gegevens delen, hoe wij deze beschermen en de keuzes die u kan maken over uw persoonsgegevens.

Bij het installeren van de App wordt u gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens en dit privacybeleid, in de vormvan een “tick in box”. Wanneer u uw toestemming geeft door middel van het aanklikken van de desbetreffende “box”, gaat u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Parkd deze persoonsgegevens verwerkt en doorgeeft.

3. Verwerking van persoonsgegevens: welke persoonsgegevens worden er verzameld en op welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt.

3.1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens en doeleinden. Via het gebruik van de App worden volgende persoonsgegevens van de gebruiker van de applicatie verzameld en verwerkt:

3.2. De grondslag waarop Parkd zich beroept is de uitvoering van de overeenkomst die werd gesloten met de betrokkene bij de installatie en het eerste gebruik van de App;

3.3. De persoonsgegevens (vermeld in punt 3.1.) zijn noodzakelijk voor het gebruik, de werking en exploitatie van de App en worden gebruikt voor volgende doeleinden:

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens door Parkd

4.1. Parkd kan bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan volgende derden voor de hogervermelde doeleinden (zie punt 3.4.):

Deze derden handelen als verwerkers” in de zin van de Privacywetgeving waardoor Parkd erop zal toezien dat de persoonsgegevens door deze verwerkers in overeenstemming met de Privacywetgeving verwerkt worden. Parkd beschikt over het recht om periodiek bij de verwerkers te controleren of zij de persoonsgegevens, waarvoor toegang wordt verleend, daadwerkelijk correct verwerken.

4.2. Parkd zal enkel toegang geven tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taak van deze derden. De desbetreffende derden zijn verplicht deze persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en mogen deze voor geen enkel ander doel gebruiken.

4.3. Parkd geeft uw persoonsgegevens nooit door naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte. Uw persoonsgegevens kunnen wel worden verwerkt in een ander rechtsgebied dan België maar steeds binnen de Europese Economische Ruimte. De overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt hierbij steeds conform de Privacywetgeving.

5. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

5.1. Parkd zal uw persoonsgegevens (vermeld in punt 3.1.) bijhouden gedurende de looptijd van de overeenkomst die u met Parkd heeft gesloten en tot uiterlijk tien jaar na de beëindiging hiervan en steeds in overeenstemming met de Privacywetgeving.

5.2. Wanneer de bovenstaande termijnen eindigen, zal Parkd uw persoonsgegevens onmiddellijk vernietigen of anonimiseren, behoudens indien de Privacywetgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren. In dergelijk geval bewaren wij uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn en worden deze verwijderd of geanonimiseerd na afloop hiervan.

5.3. De verwijdering van uw persoonsgegevens kan de stopzetting van de dienstverlening tot gevolg hebben, indien de kwestieuze gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van de dienst. U heeft tevens via uw account toegang tot uw profielgegevens om deze te beheren, aan te passen, te verbeteren en te verwijderen (zie ook punt 6.).

6. Uw recht van toegang tot, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens

6.1. U beschikt steeds over het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsook het recht op toegang, informatie, aanpassing, verbetering, overdraagbaarheid en verwijdering van uw persoonsgegevens die wij verwerken.

6.2. U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door een verzoek of klacht in te dienen door contact op te nemen per e-mail met support@parkd.com of per brief naar de maatschappelijke zetel van Parkd (Van de Wervestraat 20 bus 104, 2060 Antwerpen, ter attentie van Privacy verantwoordelijke). Parkd reageert op uw verzoek zonder onredelijke vertraging en binnen één maand vanaf het ontvangst van uw verzoek. Parkd kan u hierbij verzoeken om uw identiteit op redelijke wijze te verifiëren.

Parkd zal alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de Privacywetgeving.

6.3. Ten slotte heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

7. Bescherming van uw persoonsgegevens

Parkd verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of ongewilde openbaarmaking

8. Cookiebeleid van Parkd

Deze website en App maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer details kan u terugvinden in het cookiebeleid van Parkd.

9. Aanpassingen aan dit privacybeleid

9.1. Parkd behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. Ingeval er belangrijke wijzigingen plaatsvinden, brengen wij u hiervan op de hoogte per e-mail en verzoeken wij uw uitdrukkelijke aanvaarding van de wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten in overeenstemming met dit privacybeleid (zie onder meer punten 5. en 6.)

9.2. In ieder geval kan u de meest recente versie van dit privacybeleid steeds raadplegen op www.parkd.com/nl/privacybeleid/. Wij raden u aan om regelmatig dit privacybeleid te bekijken om enige wijzigingen na te gaan.

De laatste versie van dit privacybeleid dateert van 3 Mei 2021.