1. TOEPASSINGSGEBIED

Parkd (zoals hierna gedefinieerd) handelt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Door aan te sluiten bij en gebruik te maken van de applicatie “Parkd” (hierna ook genoemd “applicatie”) (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), en door hierbij persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en zonder enige voorbehoud akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Parkd persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft. Parkd zal deze voorwaarden meedelen aan de betrokkene waarop de (verwerking van de) persoonsgegevens betrekking heeft. Deze voorwaarden worden door de betrokkene uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en zonder enig voorbehoud aanvaard. Parkd verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of ongewilde openbaarmaking. Ondanks degelijke inspanningen van Parkd, kunnen wij de gegevensveiligheid echter niet absoluut garanderen ten opzichte van alle mogelijke bedreigingen.

2. CONTACTGEGEVENS

PICKMEUP, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, August Michielsstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0554.702.616 (en verder genoemd “Parkd”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld voor het gebruik van de applicatie Parkd, en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens. Parkd kan worden gecontacteerd via brief op de bovenvermelde maatschappelijke zetel, of per e-mail op support@parkd.com. Parkd behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens en doeleinden. Bij gebruik van de applicatie Parkd worden verschillende persoonsgegevens van de gebruiker van de applicatie verzameld en verwerkt, m.n.:

 • Profielgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, nummerplaat en kredietkaart informatie)
 • Kredietkaart (nummer, vervaldatum en CVC code)
 • (Parkeer)locatie
 • Parkeerinformatie (start- en stoptijd van de parkeersessie, parkeerzone, etc.)
 • Parkeer- & betalingshistoriek

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het gebruik, de werking en exploitatie van de applicatie Parkd, en worden in het bijzonder gebruikt voor volgende doeleinden:

 • De levering van de aangeboden dienst(en) via de applicatie Parkd o.a. de bepaling van uw huidige parkeerlocatie, toezenden van berichten om aankomst(tijden) aan te kondigen e.d.m.
 • Betaling via kredietkaart;
 • Verstrekking van informatie met betrekking tot de aangeboden diensten via de applicatie en veranderingen aan deze applicatie

Deze gegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de applicatie te analyseren en te optimaliseren, o.a. voor:

 • Eventuele deelname aan marktstudies, tevredenheidsonderzoeken over de werking van de applicatie;
 • De verbetering van de aangeboden diensten via de applicatie, door deze aan te passen aan uw behoeften, op basis van de gemaakte klantenprofielen en opgeslagen favorieten
 • Opname van problemen.

3.2. Doorgifte aan derden: Parkd kan bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden, o.a. voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijk voor de werking van de applicatie Parkd en de afhandeling van klantenondersteuning e.d.m.
 • Probleembehandeling door de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de applicatie Parkd of het parkeren (o.a. met het oog op verificatie van de parkeersessie);
 • Aan bevoegde autoriteiten, toezichthouders, juridische raadgevers van Parkd, dan wel aan andere derden indien Parkd strafbare feiten vermoedt en/of tracht op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien Parkd meent dat u de gebruiksvoorwaarden van de applicatie Parkd heeft overtreden of indien Parkd haar privacybeleid wenst te handhaven of dreigende en/of hangende juridische procedures wenst aan te pakken
 • Aan bevoegde autoriteiten, toezichthouders om te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
 • Marktanalyse en marktstudies.

Deze derden handelen als “verwerkers” bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor deze verwerkingen, verwijst Parkd naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

Parkd zal enkel toegang geven tot de (persoons)gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taak van deze derde. De desbetreffende derden zijn verplicht deze (persoons)gegevens vertrouwelijk te houden en mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen worden bewaard in een ander rechtsgebied dan dat waar u gevestigd bent. De overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt conform de geldende Belgische en Europese Privacywetgeving.

4. RECHTEN VAN TOEGANG, AANPASSING EN VERBETERING

U heeft op ieder ogenblik het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, alsook het recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kan u zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking op de eerder vermelde contactgegevens, dit evenwel uitsluitend mits origineel bewijs van uw identiteit. De verwijdering van uw persoonsgegevens kunnen de stopzetting van de dienstverlening tot gevolg hebben, indien de kwestieuze gegevens noodzakelijk waren voor het verlenen van de dienst. U heeft tevens via uw account toegang tot uw profielgegevens om deze te beheren, aan te passen, te verbeteren, en zelfs te verwijderen.

5. COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer details kan u terugvinden in ons cookiebeleid.