1. Inleiding

Doorheen deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Parkd: PickMeUp, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 20, ingeschreven in KBO onder nummer 0554.702.616;

App: de mobiele applicatie “Parkd” waarmee een Gebruiker mobiel parkeersessies kan starten en zijn parkeertijd kan registeren;

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Parkd een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.

MyParkd: het online systeem waarmee een Klant zich kan registreren en gebruik kan maken van de diensten van Parkd (www.my.parkd.com).

Parkd Partner(s): Telematica partners met wie Parkd samenwerkt om mobiel parkeren via de App mogelijk te maken en die de Klant kan selecteren via MyParkd;

Gebruiker: de natuurlijk persoon die de App heeft gedownload, zich heeft geregistreerd en via de Klant de mogelijkheid heeft bekomen om van de diensten van Parkd gebruik te maken;

Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling, offerte of overeenkomst uitgaande van of gesloten tussen Parkd en een Klant (o.a. door registratie van de Klant via MyParkd).

De algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Parkd voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk met de toepassing ervan zou instemmen.

Door de registratie en het gebruik van MyParkd, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden en het privacybeleid www.parkd.com/nl/privacybeleid

De Klant staat tevens in voor de aanvaarding en naleving van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de App www.parkd.com/nl/algemene-voorwaarden-gebruiker door de Gebruiker. Alvorens een Gebruiker toegang te verschaffen tot de App, zal de Klant zich er van vergewissen dat de Gebruiker de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op de website www.parkd.com.

Voor de (mogelijks) via de App door Parkd Partners of andere derden geleverde diensten, d.w.z. elke andere partij dan Parkd, zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende derde(n) van toepassing.

Parkd is dan ook niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van zulke derde(n).

Parkd behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze algemene voorwaarden aan te passen en zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit niets afdoen aan de geldigheid van de overige bepalingen.

2. Registratie van de Klant

De Klant is verplicht om bij registratie van zijn account via MyParkd zijn gegevens (o.a. facturatiegegevens, kenteken of nummerplaten van zijn gebruikers, …) op correcte wijze in te geven in MyParkd en deze te allen tijde up to date te houden. Tevens moet de Klant aangeven met welke Parkd Partner hij wenst te connecteren en dient hij met de betrokken Parkd Partner een overeenkomst te hebben gesloten.

De Klant erkent ervan op de hoogte te zijn dat de App enkel gebruikt kan worden voor zover de Klant een overeenkomst heeft gesloten met een Parkd Partner. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor haar overeenkomst met een Parkd Partner.

De Klant is verantwoordelijk voor het invoeren van correcte gegevens en voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.

De overeenkomst tussen de Klant en Parkd komt slechts tot stand nadat Parkd de door de Klant ingevoerde gegevens (waaronder de link met de betrokken Parkd Partner) heeft kunnen verifiëren en de aanvraag van de Klant bevestigt per e-mail.

Parkd behoudt zich het recht voor om een Klant te weigeren, zonder hiervoor enige motivatie te moeten verstrekken.

De Klant staat uitsluitend in voor het doorgeven van linken aan de door haar toegelaten Gebruikers en zal hen ook de voorwaarden voor het gebruik van de App opleggen. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om via MyParkd de Gebruikers die namens de Klant de App mogen gebruiken toegang te verschaffen en het gebruik van de App door de Gebruikers conform haar voorwaarden te monitoren en op te leggen.

3. Gebruik

Parkd kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van deze algemene voorwaarden..

Parkd behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen, aanpassingen, uitbreidingen, vernieuwingen etc. m.b.t. de App door te voeren.

Het gebruik van de App door de Gebruiker is voor rekening en risico van de Klant. De Klant is ten aanzien van Parkd aansprakelijk voor de verplichtingen van de Gebruiker zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden voor het gebruik van de App. www.parkd.com/algemene-voorwaarden-gebruiker De Klant erkent dat de Gebruiker bij iedere parkeersessie de lokale parkeerverordeningen en/of regels en/of verkeersborden en/of wegenwerken moet respecteren.

De Klant erkent dat zij door het gebruik van de App door de Gebruiker parkeergelden verschuldigd is voor de door de Gebruiker uitgevoerde parkeersessies.

Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten of op kosten van de Klant zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Voor het parkeersysteem wordt een onderscheid gemaakt aan de hand van het gekozen product door de Klant:

– Manueel

Het parkeersysteem wordt geactiveerd en beëindigd aan de hand van de start- en stopknop op de App. De Klant erkent dat de Gebruiker bij de opstart van een parkeersessie verantwoordelijk wordt geacht voor het correcte gebruik van de App (daarin begrepen het verifiëren van de correcte bepaling van de locatie).

De Gebruiker kan op eenvoudige wijze de parkeersessie beëindigen door de stopknop in de App in te drukken. Hierbij kan de Gebruiker aangeven of de parkeersessie voor privédoeleinden of professionele doeleinden dient.

Een maximale parkeersessie duurt 24 uur. De Klant erkent dat de Gebruiker zelf te allen tijde verantwoordelijk is voor de overschrijding van de duur van een parkeersessie en dat het onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker valt om te controleren dat de parkeersessie effectief werd beëindigd. Parkd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor bijkomende facturering indien de parkeersessie verkeerd of niet werd beëindigd.

– Semi-automatisch

Bij gebruik van een connected car systeem met de optie “semi-automatisch” parkeren, wordt aan de Gebruiker een bericht gestuurd via de App met de vraag om een parkeersessie te starten. Het is aan de Gebruiker om de parkeersessie zelf te activeren. De parkeersessie zal automatisch worden afgemeld.

De Klant erkent dat de Gebruiker verantwoordelijk wordt geacht voor het correcte gebruik van de App (met name het nazicht van het correct starten van de parkeersessie via de App).

De Gebruiker wordt nog steeds geacht aan te geven of de parkeersessie voor privédoeleinden of professionele doeleinden dient.

– Automatisch

Bij gebruik van een connected car systeem met de optie “automatisch” parkeren, wordt aan de Gebruiker een notificatie gestuurd via de App dat een parkeersessie is opgestart. De Gebruiker kan deze parkeersessie binnen de 5 minuten gratis annuleren, door de App te openen, en de reden tot annuleren aan te geven.

Het is aan de Gebruiker om de parkeersessie zelf te deactiveren. De parkeersessie zal automatisch worden aan- en afgemeld.

De Klant erkent dat de Gebruiker verantwoordelijk wordt geacht voor het correcte gebruik van de App (met name het nazicht van het correct starten van de parkeersessie via de App).

De Gebruiker wordt nog steeds geacht aan te geven of de parkeersessie voor privédoeleinden of professionele doeleinden dient.

– Autonoom

Indien de Gebruiker gebruikt maakt van een zogenaamd “autonoom” systeem, dient de Klant zelf aan te geven in MyParkd in welke parkeerzones het systeem kan gebruikt worden. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant zich ervan te gewissen in welke parkeerzones Parkd actief is.

4. Betaling

De Klant verbindt zich ertoe alle bedragen en sommen te betalen met betrekking tot het gebruik van My Parkd, de App en de door haar geregistreerde Gebruikers aangegane parkeersessies.

Parkd zal maandelijks de openstaande bedragen invorderen. De facturen van Parkd zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald. In geval van domiciliëring, zijn de verschuldigde bedragen betaalbaar op de vijfde werkdag na factuurdatum.


De maandelijkse service fee (met BTW) die geldt per auto die door de Klant in My Parkd werd geregistreerd, wordt gefactureerd op jaarlijkse basis aan de Klant.

Deze facturatie zal plaatsvinden samen met de eerste factuur voor de parkeerkosten (zonder BTW). De parkeerkosten betreffen alle kosten die door de Gebruikers worden gemaakt bij het gebruik van de App voor de door hen aangegane parkeersessies.

De tijden van de parkeersessie die worden geregistreerd via de App zijn bindend voor de Klant en de Gebruiker. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruikers om zich te vergewissen van de toepasselijke parkeertarieven voor de door hen gekozen parkeersessies.

Indien er geen tijdige betaling van de facturen plaatsvindt, kan de App voor de Gebruiker tijdelijk of definitief worden geblokkeerd. Verder heeft Parkd de mogelijkheid om een juridische procedure op te starten indien de openstaande bedragen niet worden betaald.

In geval van laattijdige betaling, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn door de Klant, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal tellen.

Tevens zal een schadebeding ten belope van 10% van het openstaande bedrag (met een minimum van 25 EUR en een maximum van 250 EUR) verschuldigd zijn om de administratieve kosten te dekken, onverminderd het recht van Parkd om alle overige schade en kosten op de Klant te verhalen.

Laattijdige betaling door de Klant van één factuur zal alle overige, zelfs niet-vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar maken.

Indien de Klant en/of de Gebruiker een parkeersessie of parkeerboete betwisten, dient uitsluitend de Klant dit rechtstreeks te melden aan Parkd per gewone brief of via support@parkd.com. Zulke betwisting schorst de betaling van openstaande facturen niet op.

Indien Parkd na nazicht de betwisting schriftelijk aanvaardt, zal de boete worden gecrediteerd op de eerstvolgende factuur.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, inbegrepen auteursrecht, merken, logo’s, software, databanken, broncode, modellen, tekeningen, octrooien en andere, geregistreerd of niet-geregistreerd, m.b.t. de inhoud en samenstelling van My Parkd en de App zijn eigendom van Parkd en mogen alleen worden gebruikt in het kader van de diensten die worden aangeboden via de App;

Parkd verleent aan de Klant een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van MyParkd en de App. De Klant mag MyParkd en de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkd. Evenmin mag de Klant technische voorzieningen die bedoeld zijn om MyParkd en de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Geen enkel element van deze overeenkomst kan begrepen worden als een overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten, er wordt louter een gebruiksrecht op de programmatuur verleend binnen de grenzen zoals in deze voorwaarden bepaald.

Parkd behoudt zich alle rechten voor. Behoudens andersluidende bepalingen is elk ander gebruik van de App, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, distributie, overdracht, heruitgave, bekendmaking en/of weergave van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de App strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkd.

6. Aansprakelijkheid

De App en Myparkd zijn beschikbaar zoals in de huidige staat en dienen enkel gebruikt te worden voor de hierin vermeldde doeleinden. Deze doeleinden zijn algemeen en geenszins aangepast aan een individuele situatie.

Parkd zal alle redelijke inspanningen leveren om de App en MyParkd beschikbaar te houden en eventuele onjuistheden, onderbrekingen of storingen bij het gebruik ervan te beperken. Onder geen beding kan Parkd aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onderbrekingen, storingen, wijzigingen of andere gebreken in het aanbod, de uitvoering of de werking van de App en MyParkd, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Parkd.

Parkd is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van de App met de hardware van de Klant of de Gebruiker, noch voor de compatibiliteit van de geüpdatete versie van de App met de door de Gebruiker gebruikte versie.

Bij het invoeren van foutieve gegevens of bij wijzigingen die niet tijdig werd doorgegeven, is Parkd niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade en draagt de Klant exclusief alle aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van haar Gebruikers.

In geen geval kan Parkd verantwoordelijk worden gesteld voor foutief gebruik van de App en MyParkd door de Klant, noch voor de diensten verleend of het nalaten door Parkd Partners

Parkd kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade in hoofde van de Klant, Gebruiker of derden, waaronder, maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsschade, verlies van tegoeden, verlies van klanten, verlies van contracten, verlies van goodwill, verlies van gegevens, vorderingen van derde partijen…

Parkd is niet verantwoordelijk voor de wijzigingen in de kostprijs van een parkeersessie door wijzingen aan de lokale wetgeving i.v.m. parkeren.

Indien Parkd aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Parkd beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval of de service fee die de Klant de afgelopen 6 maanden heeft betaald, afhankelijk van welke het laagst is.

De Klant vrijwaart Parkd voor eventuele aanspraken van derden en/of Gebruikers, die voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de App schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Parkd toerekenbaar is.

De Klant erkent daarbij onder meer de aansprakelijkheidsbeperkingen van Parkd ten aanzien van de Gebruikers (art. 5 – Aansprakelijkheid van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de App www.parkd.com/algemene-voorwaarden-gebruiker te hebben aanvaard.

7. Overmacht

In geval van overmacht heeft Parkd het recht om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank te beëindigen. Dit geeft geen recht op enige tegemoetkoming of schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis waar Parkd redelijkerwijze geen controle over heeft en die de uitvoering van de verbintenis onmogelijk maakt, waaronder maar niet beperkt tot brand, staking, inbeslagname of dwangbevel door de overheid, panne aan het internet, stroom- of telefoonnet, bugs in hardware of software van derden…

Worden eveneens als overmacht beschouwd, omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door Parkd onmogelijk maken of zo onredelijk moeilijk dan wel onredelijk lang dat de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer onder dezelfde voorwaarden kan worden afgedwongen.

8. Beëindiging

De Overeenkomst tussen de Klant en Parkd wordt in principe aangegaan voor een initiële periode van 1 jaar en behoudens opzeg door de Klant uiterlijk drie maanden voor het aflopen van voormelde periode automatisch verlengd voor nieuwe periodes van telkens 1 jaar.

Parkd kan daarnaast de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van schending door de Klant van deze algemene voorwaarden (waaronder de niet tijdige betaling door de Klant van facturen), door de Gebruiker van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de App of indien de Klant niet langer over een overeenkomst met een Parkd Partner beschikt, dit onverminderd het recht van Parkd om een schadevergoeding of terugbetaling van de kosten te vorderen.

In geval van eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door Parkd blijven alle reeds verschuldigde parkeergelden (alsook alle overige kosten) onverminderd door de Klant aan Parkd verschuldigd.

Bovendien behoudt Parkd zich het recht voor om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de App en MyParkd te wijzigen, de toegang tot de App en MyParkd geheel of gedeeltelijk te onderbreken en/of de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder dat de Klant of de Gebruikers daar enige rechten aan kunnen ontlenen. Dat kan meer bepaald het geval zijn indien deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd, de facturen niet tijdig betaald worden of in geval van misbruik of bedrog door de Klant.

9. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de contractuele relatie tussen Parkd en de Klant alsook voor de verwerving, gebruik en beëindiging van (het gebruik van) de App, alsook op alle mogelijke geschillen die daarmee verband kunnen houden.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende uit de contractuele relatie tussen de Klant en Parkd of uit het gebruik van de App vallen onder de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Voor vragen over de App of deze voorwaarden kan contact opgenomen worden met Parkd per e-mail op het adres support@parkd.com