1. Inleiding

Doorheen deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de installatie, het gebruik ende beëindiging van (het gebruik van) de App door de Gebruiker die de App wenst aan te wenden voor zijn parkeersessie(s) en hiertoe via de Klant de mogelijkheid heeft bekomen.

Door de registratie en het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden en het privacybeleid.

De algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op de website www.parkd.com.

Voor de (mogelijks) via de App door Parkd Partners of andere derden geleverde diensten, d.w.z. elke andere partij dan Parkd, zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende derde(n) van toepassing.

Parkd is dan ook niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van zulke derde(n).

Parkd behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze algemene voorwaarden aan te passen en zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit niets afdoen aan de geldigheid van de overige bepalingen.

2. Registratie van de Gebruiker

De Gebruiker moet beschikken over een apparaat dat geschikt is voor de App. Parkd staat niet garant dat de Gebruiker toegang kan verkrijgen tot de App via alle draadloze apparaten noch dat de App beschikbaar is in alle geografische locaties en op alle tijdstippen.

Bij de registratie is de Gebruiker verplicht om aan te geven in welke zone hij/zij beschikt over een parkeervergunning. Indien de Gebruiker in de aangeduide zone parkeert, zal de App geen parkeersessie opstarten.

De Gebruiker garandeert dat hij/zij minstens 18 jaar oud is.

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk, voor zover in overeenstemming met de wetgeving terzake, dat Parkd de locatie van de Gebruiker traceert wanneer de App wordt gebruikt en dit om de diensten te kunnen uitvoeren die het voorwerp van de App uitmaken.

De verwerking van de verzamelde Persoonsgegevens wordt beheerst door het privacybeleid van Parkd.

De Gebruiker zal pas geldig geregistreerd zijn wanneer de registratie volledig is doorlopen en gevalideerd is door Parkd. De Gebruiker zal zijn logingegevens niet meedelen aan derden en strikt persoonlijk houden.

3. Gebruik

Parkd kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van deze algemene voorwaarden.

Parkd behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen, aanpassingen, uitbreidingen, vernieuwingen etc. m.b.t. de App door te voeren.

Het gebruik van de App is op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker zal de App enkel gebruiken indien en voor zover hij/zij daartoe de toelating heeft gekregen van de Klant.

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker zich ervan te gewissen dat hij de App kan gebruiken en dit enkel in de steden waar de App actief is.

Bij iedere parkeersessie moeten de lokale parkeerverordeningen en/of regels en/of verkeersborden en/of wegenwerken door de Gebruiker eveneens worden gerespecteerd.

Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten of op kosten van de Klant zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Voor het parkeersysteem wordt een onderscheid gemaakt aan de hand van het gekozen product door de Klant:

4. Parkeerboete

De parkeerboete die door de Gebruiker of de Klant wordt betwist kan, binnen eentermijn van 30 dagen vanaf de datum die vermeld staat op de parkeerboete, worden verzonden aan Parkd, tezamen met de schriftelijke argumenten die de betwisting staven. Parkd zal binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de boete, de boete analyseren. Binnen diezelfde termijn beslist Parkd op gemotiveerde wijze of de boete zal worden terugbetaald aan de Klant.

Wanneer de boete niet tijdig aan Parkd wordt overgemaakt, zal Parkd deze boete niet analyseren. De termijnen in dit artikel 4 worden niet verlengd indien de laatste dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, inbegrepen auteursrecht, merken, logo’s, software, databanken, broncode, modellen, tekeningen, octrooien en andere, geregistreerd of niet-geregistreerd, m.b.t. de inhoud en samenstelling van de App zijn eigendom van Parkd en mogen alleen worden gebruikt in het kader van de diensten die worden aangeboden via de App;

Parkd verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App. De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkd. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Geen enkel element van deze overeenkomst kan begrepen worden als een overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten, er wordt louter een gebruiksrecht op de programmatuur verleend binnen de grenzen zoals in deze voorwaarden bepaald.

Parkd behoudt zich alle rechten voor. Behoudens andersluidende bepalingen is elk ander gebruik van de App, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, distributie, overdracht, heruitgave, bekendmaking en/of weergave van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de App strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkd.

6. Aansprakelijkheid

De App is beschikbaar zoals in de huidige staat en dient enkel gebruikt te worden voor de hierin vermeldde doeleinden. Deze doeleinden zijn algemeen en geenszins aangepast aan een individuele situatie.

Parkd zal alle redelijke inspanningen leveren om de App beschikbaar te houden en eventuele onjuistheden, onderbrekingen of storingen bij het gebruik van de App te beperken. Onder geen beding kan Parkd aansprakelijk worden gesteld vooronjuistheden, onderbrekingen, storingen, wijzigingen of andere gebreken in het aanbod, de uitvoering of de werking van de App, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Parkd.

De Gebruiker dient zich steeds te vergewissen van het functioneren van de App bij het uitvoeren van parkeersessies. Indien de App om welke reden dan ook niet kan gebruikt worden, dient de Gebruiker zelf in te staan voor het betalen van de parkeersessie.

In geen geval kan Parkd aansprakelijk worden gesteld voor foutief gebruik (inclusief een gebruik dat niet overeenstemt met Correct Gebruik) van de App door de Gebruiker, noch voor de diensten verleend of het nalaten door Parkd Partners.

Parkd is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van de App met de hardware van de Gebruiker, noch voor de compatibiliteit van de geüpdatete versie van de App met de door de Gebruiker gebruikte versie.

Parkd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een fout of nalatigheid van de Parkd Partner(s).

Parkd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade in hoofde van de Gebruiker of derden.

Parkd is niet aansprakelijk voor de wijzigingen in de kostprijs van een parkeersessie door wijzingen aan de lokale wetgeving i.v.m. parkeren.

Parkd is niet aansprakelijk voor enigerlei schade door het gebruik van de App, behalve in het geval van opzet, een zware fout of schade aan personen. In dat geval is de aansprakelijkheid van Parkd beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

7. Overmacht

In geval van overmacht heeft Parkd het recht om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank te beëindigen. Dit geeft geen recht op enige tegemoetkoming of schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis waar Parkd redelijkerwijze geen controle over heeft en die de uitvoering van de verbintenis onmogelijk maakt, waaronder maar niet beperkt tot brand, staking, inbeslagname of dwangbevel door de overheid, panne aan het internet, stroom- of telefoonnet, bugs in hardware of software van derden…

Worden eveneens als overmacht beschouwd, omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door Parkd onmogelijk maken of zo onredelijk moeilijk dan wel onredelijk lang dat de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer onder dezelfde voorwaarden kan worden afgedwongen.

8. Beëindiging

De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment kosteloos beëindigen, door de App van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.

Parkd behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de App te wijzigen, de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk te onderbreken en/of de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder dat de Gebruikers daar enige rechten aan kunnen ontlenen. Dat kan meer bepaald het geval zijn indien deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd of in geval van misbruik of bedrog van de App door de Gebruiker.

9. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de contractuele relatie tussen Parkd en de Klant alsook voor de verwerving, gebruik en beëindiging van (het gebruik van) de App, alsook op alle mogelijke geschillen die daarmee verband kunnen houden.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende uit de contractuele relatie tussen de Klant en Parkd of uit het gebruik van de App vallen onder de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Voor vragen over de App of deze voorwaarden kan contact opgenomen worden met Parkd per e-mail op het adres support@parkd.com.