1. Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele applicatie “Parkd” (hierna ook genoemd “applicatie”) Deze applicatie is eigendom van en wordt beheerd door PICKMEUP, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, August Michiels Straat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0554.702.616 (en hierna genoemd “Parkd”. Voor vragen over de applicatie of deze gebruiksvoorwaarden kan contact opgenomen worden met Parkd via brief gericht aan de maatschappelijke zetel zoals voormeld of per e-mail op het adres info@parkd.comDe gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de installatie, het gebruik en de beëindiging van (het gebruik) van de applicatie door de gebruiker die aan de hand van deze applicatie wenst te betalen voor zijn parkeersessie. Door het gebruik van de applicatie (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt u uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op de website www.parkd.com. Voor de (mogelijks) via de applicatie door derden geleverde diensten, d.w.z. elke andere partij dan Parkd, zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende derde(n) van toepassing. Parkd is dan ook niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van zulke derde(n). Bij tegenstrijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Parkd enerzijds en de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) anderzijds, hebben de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Parkd voorrang. Indien via de applicatie kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Parkd behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Indien één van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit niets afdoen aan de geldigheid van de overige bepalingen.

2. Registratie van de gebruiker

De gebruiker is verplicht om zijn contactgegevens op correcte wijze door te geven in de applicatie en deze te allen tijde up to date te houden.

De gebruiker moet beschikken over een apparaat dat geschikt is voor de applicatie. Parkd staat niet garant dat de gebruiker toegang kan verkrijgen tot de applicatie via alle draadloze apparaten noch dat de applicatie beschikbaar is in alle geografische locaties.

De gebruiker garandeert dat hij minstens 18 jaar oud is. De gebruiker aanvaardt, voor zover in overeenstemming met de wetgeving terzake, dat Parkd de locatie van de gebruiker traceert wanneer de applicatie wordt gebruikt en dit om de diensten te kunnen uitvoeren die het voorwerp van de applicatie uitmaken.

De verwerking van de verzamelde gegevens wordt beheerst door het privacybeleid van Parkd. De gebruiker verklaart dat hij over een kredietkaart beschikt die op zijn eigen naam staat (of waarvoor hij een gebruiksrecht heeft via zijn werkgever of onderneming) en verbonden is met zijn eigen bankrekening bij een bank die het toestaat om te worden gecrediteerd in euro.

Indien de gebruiker niet (meer) aan deze algemene voorwaarden voldoet zal hij als enige verantwoordelijk zijn voor alle gevolgen, verlies of schade die uit zijn handelen kan voortkomen (en zal hij Parkd vrijwaren voor enige schade die het gevolg is van foutief of oneigenlijk gebruik van de applicatie). Parkd behoudt zich het recht voor om periodiek te controleren of de gebruiker nog voldoet aan de voorwaarden van de registratie.

De gebruiker zal pas geldig geregistreerd zijn wanneer de registratie volledig is doorlopen en gefinaliseerd door Parkd. De gebruiker zal zijn logingegevens niet meedelen aan derde.

3. Licentie

Parkd verleent aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de applicatie. De gebruiker mag de applicatie niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Parkd. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de applicatie te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Parkd kan een upgrade voor de applicatie beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als applicatie in de zin van deze gebruiksvoorwaarden. Parkd is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van de geupdatete versie van de applicatie met de door de gebruiker gebruikte apparatuur.

4. Gebruik

Het gebruik van de applicatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Nadat de gebruiker de applicatie heeft gedownload, dient de gebruiker zich te registreren via de applicatie. Op de verwerking van persoonsgegevens via de applicatie is het privacybeleid van toepassing. Om van de applicatie gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Het parkeersysteem wordt geactiveerd en beëindigd aan de hand van de start en stopknop bij de applicatie. Bij de opstart van de parkeersessie wordt de gebruiker verantwoordelijk geacht voor het correcte gebruik van de applicatie (daarin begrepen de correcte bepaling van de locatie). De gebruiker kan op eenvoudige wijze de parkeersessie beëindigen door de stopknop in te drukken.

Het valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren dat de parkeersessie effectief werd beëindigd. Parkd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor bijkomende facturering indien de parkeersessie verkeerd of niet werd beëindigd.

5. betaling

De gebruiker verbindt zich ertoe alle bedragen en sommen te betalen met betrekking tot het gebruik van de applicatie Parkd en de door de gebruiker aangegane parkeersessies.

De tijden van de parkeersessie die worden geregistreerd via de applicatie Parkd zijn bindend voor de gebruiker. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te vergewissen van de toepasselijke parkeertarieven voor de door hem gekozen parkeersessies.

Parkd heeft het recht om periodiek de openstaande bedragen in te vorderen. De facturen van Parkd zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald. Indien er geen tijdige betaling van de facturen plaatsvindt, kan de applicatie Parkd voor de gebruiker tijdelijk of definitief worden geblokkeerd. Verder heeft Parkd de mogelijkheid om een juridische procedure op te starten indien de openstaande bedragen niet worden betaald. In geval van laattijdige betaling, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal tellen. Tevens zal een schadebeding ten belope van 10% van het openstaande bedrag (met een minimum van 25 EUR en een maximum van 250 EUR) verschuldigd zijn om de administratieve kosten te dekken, onverminderd het recht van Parkd om alle overige schade en kosten op de gebruiker te verhalen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en de samenstelling van de applicatie Parkd zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van Parkd. De informatie mag dus alleen worden gebruikt in het kader van de diensten die worden aangeboden via de applicatie; elke afdruk of reproductie van een deel of het geheel van de applicatie is strikt voorbehouden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en uitsluitend op voorwaarde dat de wettelijke verwijzing naar de intellectuele eigendom van Parkd wordt vermeld. Alle rechten worden voorbehouden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden, is elk ander gebruik van de applicatie Parkd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, distributie, overdracht, heruitgave, bekendmaking en/of weergave van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de applicatie Parkd strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkd.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Onder geen beding kan Parkd aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onderbrekingen of storingen bij het gebruik van de applicatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van de Parkd. Parkd kan verder nooit aansprakelijk worden gesteld voor de diensten verleend door derden. Bovendien behoudt Parkd zich het recht voor om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de applicatie te wijzigen of de toegang tot de applicatie geheel of gedeeltelijk te onderbreken, en dat zowel voor het publiek in het algemeen als voor bepaalde personen in het bijzonder, zonder dat de gebruikers daar enige rechten aan kunnen ontlenen. Dat laatste kan meer bepaald het geval zijn indien de gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd.

8. Beëindiging

De gebruiker kan het gebruik van de applicatie op ieder gewenst moment kosteloos beëindigen, door de applicatie van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.

Parkd kan de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten tot alle schulden van de gebruiker zijn vereffend. Verder kan Parkd de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigen indien deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd.

9. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing voor de verwerving, gebruik en beëindiging van (het gebruik van) de applicatie Parkd, alsook op alle mogelijke geschillen die daarmee verband kunnen houden.

Bij iedere parkeersessie moeten de lokale parkeerverordeningen en/of regels door de gebruiker eveneens worden gerespecteerd. Ook de wijzigingen aan de lokale wetgeving i.v.m. het parkeren kunnen een invloed hebben op de kostprijs van de parkeersessie. Parkd is niet verantwoordelijk voor de kostprijs of wijzigingen in de kostprijs van een parkeersessie.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de applicatie Parkd vallen onder de exclusieve competentie van rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.